No translation available, dutch content follows.

Disputen A–Eskwadraat

Disputen zijn onderdelen van A-Eskwadraat. Anders dan Commissies hoeven zij geen financiële verantwoording af te leggen aan het bestuur. Zij kunnen echter wel gebruik maken van de faciliteiten van de vereniging. Er zijn vele disputen geweest en vele zijn ook weer ter ziele gegaan. Mede daarom wordt aan eventuele nieuwe disputen gevraagd een grote activiteit en continuïteit te tonen.

Huidige Disputen

Momenteel zijn bij A-Eskwadraat de volgende disputen actief:

info AfterpartCie
info BoB (Bouwen onder Bedwelming)
info Insièmi
info Koksmuts
info MatCie
info Néoklès
info P·Cie
info SecuriCie
info Senaat

Mocht je een idee hebben voor een dispuut dan kun je dit natuurlijk altijd kenbaar maken aan het bestuur. Deze zal dan de aanvraag bekijken. Hieronder staan de voorwaarden waaraan een een dispuut volgens de Huisregelementen van A-Eskwadraat moet voldoen.

Overigens wordt eenieder die een eigen dispuut zou willen oprichten, aangemoedigd om dit ook daadwerkelijk te doen! Leuke disputen zijn een verrijking voor A-Eskwadraat!

Het Huishoudelijk Reglement van A-Eskwadraat vermeldt over disputen het volgende:

Artikel 18
Onder disputen van de vereniging worden groepen leden en/of oud-leden van de vereniging verstaan die van het bestuur toestemming hebben gekregen zich 'Dispuut van A-Eskwadraat' te noemen. De activiteiten en financiën van disputen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de vereniging.

Artikel 19
Om de toestemming genoemd in artikel 18 te verkrijgen, dienen de activiteiten van de groep leden en/of oud-leden in de geest van de vereniging te zijn.

Artikel 20
Het dispuut dient het bestuur op de hoogte te houden van de samenstelling en activiteiten van het dispuut. Het dispuut verplicht zich ieder studiejaar ten minste één nieuw lid aan het dispuut toe te voegen.

Artikel 21
Het bestuur is te allen tijde gerechtigd om een dispuut zijn erkenning als dispuut van A-Eskwadraat te ontnemen als

  • het dispuut niet voldoet aan de eisen genoemd in artikel 19 lid 1; of
  • het dispuut niet voldoet aan de eisen genoemd in artikel 20; of
  • het dispuut voor minder dan de helft bestaat uit leden of oud-leden van A-Eskwadraat; of
  • het dispuut in strijd met de Statuten, Reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt

Dit alles ter beoordeling van het bestuur.

Oude disputen

De volgende disputen zijn bij A-Eskwadraat actief geweest:

info BenziCie
info Bouwen onder Bedwelming
info CSBE-dispuut
info De Heeren van Prokern
info James Dietrich Dispuut
info KlusCie
info Mady
info Modder-dispuut
info NasCie
info SkiCie
info Voetzolen dispuut
info `Hipolyte Aucouturier'-dispuut